----------------------------------------------------------------------------------------------
HN1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN
HN2 :  Hoàn Kiếm Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2KxplRl
HN3 : Thanh Xuân Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2yZZQDv
HN4 : Long Biên Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2JcDfDN
----------------------------------------------------------------------------------------------


HƯỚNG ĐẪN DỊCH BÀI OCG
VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

     


0 - 2,050,000 VNĐ        
CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!
 • Xem toàn bộ hình ảnh

  CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!

  CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!
  Đặt hàng sản phẩm
  Giá bán : 150,000 VNĐ
  Sản phẩm TẠM HẾT HÀNG
  Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
  CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!

  CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!

  CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!

  CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!

  CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!

  CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!

  CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!

  CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!

  CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!
  Thu gọn


  CHI TIẾT SẢN PHẨM

  CIBR-KR Circuit Break Gói Thẻ Bài Yugioh!

  Danh Sách Lá Bài:
  CIBR-KR001 "Defect Compiler" "디펙트 컴파일러" Common Effect Monster
  CIBR-KR002 "Capacitor Stalker" "콘덴서 데스스토커" Common Effect Monster
  CIBR-KR003 "Link Infra-Flier" "링크 인플라이어" Rare Effect Monster
  CIBR-KR004 "Trickstar Narkissus" "트릭스터 나르키스" Common Effect Monster
  CIBR-KR005 "Dark Angel" "다크 엔젤" Rare Effect Monster
  CIBR-KR006 "Gouki Headbatt" "강귀 헤드배트" Common Effect Monster
  CIBR-KR007 "Gateway Dragon" "게이트웨이 드래곤" Super Rare
  Secret Rare
  Effect Monster
  CIBR-KR008 "Sniffer Dragon" "스니핑 드래곤" Common Effect Monster
  CIBR-KR009 "Anesthrokket Dragon" "아네스바렛 드래곤" Common Effect Monster
  CIBR-KR010 "Autorokket Dragon" "오토바렛 드래곤" Common Effect Monster
  CIBR-KR011 "Magnarokket Dragon" "매그너바렛 드래곤" Common Effect Monster
  CIBR-KR012 "Altergeist Marionetter" "얼터가이스트 마리오네터" Super Rare
  Secret Rare
  Effect Monster
  CIBR-KR013 "Altergeist Silquitous" "얼터가이스트 실키타스" Common Effect Monster
  CIBR-KR014 "Altergeist Meluseek" "얼터가이스트 멜리시크" Rare Effect Monster
  CIBR-KR015 "Altergeist Kunquery" "얼터가이스트 쿤티에리" Common Effect Monster
  CIBR-KR016 "Krawler Spine" "크롤러 스파인" Common Flip monster
  CIBR-KR017 "Krawler Axon" "크롤러 액산" Common Flip monster
  CIBR-KR018 "Krawler Glial" "크롤러 글리아" Common Flip monster
  CIBR-KR019 "Krawler Receptor" "크롤러 리셉터" Common Flip monster
  CIBR-KR020 "Krawler Ranvier" "크롤러 랑비에" Common Flip monster
  CIBR-KR021 "Krawler Dendrite" "크롤러 덴드라이트" Common Flip monster
  CIBR-KR022 "World Legacy - "World Armor"" "성유물-『성개』" Rare Effect Monster
  CIBR-KR023 "Metaphys Ragnarok" "메타파이즈 라그나로크" Super Rare
  Secret Rare
  Effect Tuner monster
  CIBR-KR024 "Metaphys Daedalus" "메타파이즈 다이달로스" Rare Effect Monster
  CIBR-KR025 "Metaphys Nephthys" "메타파이즈 네프티스" Common Effect Monster
  CIBR-KR026 "Metaphys Tyrant Dragon" "메타파이즈 타이란트 드래곤" Common Effect Monster
  CIBR-KR027 "Metaphys Executor" "메타파이즈 이그제큐터" Ultra Rare
  Secret Rare
  Ultimate Rare
  Effect Monster
  CIBR-KR028 "Mermail Abyssnerei" "머메일-네레이어비스" Common Effect Monster
  CIBR-KR029 "Fire King Avatar Arvata" "염왕수 가네샤" Common Effect Monster
  CIBR-KR030 "Mecha Phantom Beast Raiten" "환상수기 라이텐" Rare Effect Monster
  CIBR-KR031 "The Accumulator" "더 어큐뮬레이터" Common Effect Monster
  CIBR-KR032 "Soldier Dragons" "솔저 드래곤" Common Effect Monster
  CIBR-KR033 "Duck Dummy" "덕드롭퍼" Common Gemini monster
  CIBR-KR034 "Leng Ling" "비익 렌린" Common Union monster
  CIBR-KR035 "Self-Destruct Ant" "아리지바크" Common Flip monster
  CIBR-KR036 "Amano-Iwato" "아마노이와토" Common Spirit monster
  CIBR-KR037 "Fantastic Striborg" "선풍기 스트리보그" Rare Effect Monster
  CIBR-KR038 "Destrudo the Lost Dragon's Frisson" "망룡의 전율-데스트루도" Rare Effect Tuner monster
  CIBR-KR039 "Elemental Grace Doriado" "엘리멘틀 그레이스 드리야드" Super Rare
  Secret Rare
  Effect Monster
  CIBR-KR040 "Nimble Beaver" "재빠른 비버" Normal Rare Effect Monster
  CIBR-KR041 "Muscle Medic" "위생병 머슬러" Normal Rare Effect Monster
  CIBR-KR042 "Borreload Dragon" "바렐로드 드래곤" Ultra Rare
  Secret Rare
  Ultimate Rare
  Effect Link Monster
  CIBR-KR043 "Link Bumper" "링크 범퍼" Super Rare
  Secret Rare
  Effect Link Monster
  CIBR-KR044 "Trickstar Black Catbat" "트릭스터 스위트데블" Ultra Rare
  Secret Rare
  Ultimate Rare
  Effect Link Monster
  CIBR-KR045 "Gouki Thunder Ogre" "강귀 썬더 오우거" Ultra Rare
  Secret Rare
  Ultimate Rare
  Effect Link Monster
  CIBR-KR046 "Twin Triangle Dragon" "트윈 트라이앵글 드래곤" Super Rare
  Secret Rare
  Effect Link Monster
  CIBR-KR047 "Altergeist Primebanshee" "얼터가이스트 프라임밴시" Ultra Rare
  Secret Rare
  Ultimate Rare
  Effect Link Monster
  CIBR-KR048 "X-Krawler Synaphysis" "엑스크롤러 시냅시스" Rare Effect Link Monster
  CIBR-KR049 "X-Krawler Neurogos" "엑스크롤러 뉴로고스" Rare Effect Link Monster
  CIBR-KR050 "X-Krawler Qualiark" "엑스크롤러 퀼리아크" Ultra Rare
  Secret Rare
  Ultimate Rare
  Effect Link Monster
  CIBR-KR051 "Akashic Magician" "아카식 매지션" Super Rare
  Secret Rare
  Effect Link Monster
  CIBR-KR052 "Mistar Boy" "마스터 보이" Rare Effect Link Monster
  CIBR-KR053 "Security Block" "시큐리티 블록" Common Quick-Play Spell Card
  CIBR-KR054 "Dragonoid Generator" "드래고노이드 제너레이터" Rare Continuous Spell Card
  CIBR-KR055 "Squib Draw" "스퀴브 드로우" Rare Quick-Play Spell Card
  CIBR-KR056 "Quick Launch" "퀵 리볼브" Super Rare
  Secret Rare
  Quick-Play Spell Card
  CIBR-KR057 "World Legacy in Shadow" "성유물에 비치는 그림자" Common Field Spell Card
  CIBR-KR058 "World Legacy Clash" "성유물을 둘러싼 싸움" Common Quick-Play Spell Card
  CIBR-KR059 "Metaphys Factor" "메타파이즈 팩터" Common Field Spell Card
  CIBR-KR060 "Asymmetaphys" "어심메타파이즈" Common Continuous Spell Card
  CIBR-KR061 "One-Time Passcode" "원타임 패스코드" Rare Normal Spell Card
  CIBR-KR062 "Arrivalrivals" "라이벌 어라이벌" Common Quick-Play Spell Card
  CIBR-KR063 "Overdone Burial" "과도한 매장" Super Rare
  Secret Rare
  Equip Spell Card
  CIBR-KR064 "Temple of the Mind's Eye" "심안의 제전" Common Field Spell Card
  CIBR-KR065 "Backup Squad" "보충 부대" Rare Continuous Spell Card
  CIBR-KR066 "Burning Bamboo Sword" "불타는 죽도" Normal Rare Continuous Spell Card
  CIBR-KR067 "Cyberse Beacon" "사이버스 비콘" Rare Normal Trap Card
  CIBR-KR068 "Link Restart" "링크 리스타트" Common Counter Trap Card
  CIBR-KR069 "Remote Rebirth‎‎" "리모트 리본" Common Normal Trap Card
  CIBR-KR070 "Altergeist Camouflage" "얼터가이스트 카모플라쥬" Common Normal Trap Card
  CIBR-KR071 "Altergeist Protocol" "얼터가이스트 프로토콜" Common Continuous Trap Card
  CIBR-KR072 "Personal Spoofing" "퍼스널 스푸핑" Common Continuous Trap Card
  CIBR-KR073 "World Legacy Pawns" "성유물의 괴뢰" Common Continuous Trap Card
  CIBR-KR074 "World Legacy Trap Globe" "성유물에 몸부림치는 함정" Common Normal Trap Card
  CIBR-KR075 "Metaphys Dimension" "메타파이즈 디멘션" Common Continuous Trap Card
  CIBR-KR076 "Metaverse" "메타버스" Rare Normal Trap Card
  CIBR-KR077 "Evenly Matched" "길항승부" Super Rare
  Secret Rare
  Normal Trap Card
  CIBR-KR078 "Fuse Line" "도폭선" Common Normal Trap Card
  CIBR-KR079 "Broken Line" "셧라인" Rare Counter Trap Card
  CIBR-KR080 "Ojama Duo" "방해꾼 듀오" Normal Rare Normal Trap Card
   


  --------------------------
  ☎ Hotline: (+84)967114190
   Website: www.cardgamevnshop.com

  CS1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN(Mở 14:00pm)
  CS2 : số 30A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN(Mở 15:00pm)
  CS3 : số 2, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN(Mở 15:00pm)  BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
  SẢN PHẨM KHÁC
 • Điện Thoại : 0967.114.190(Trung Hiếu)
    0972450054
 • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm